Language of document :

Christoph Kleini 11. septembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 2. juuli 2020. aasta määruse peale kohtuasjas T-562/19: Christoph Klein versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-430/20 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Christoph Klein (esindaja: advokaat H.-J. Ahlt)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub:

tühistada Üldkohtu (üheksas koda) 2. juuli 2020. aasta otsus kohtuasjas T-562/19;

tuvastada, et hagi on vastuvõetav ja Euroopa Komisjon rikkus asutamislepingut, kui ta jäi tegevusetuks 7. jaanuaril 1998 Saksamaa Liitvabariigi algatatud kaitseklauslimenetluses CE-märgisega meditsiiniseadme „Inhaler Broncho-Air“ suhtes ega teinud otsust vastavalt direktiivi 93/42/EMÜ1 artikli 8 lõikele 2;

teise võimalusena: tühistada Üldkohtu määrus ja saata asi Üldkohtule tagasi;

mõista kohtukulud välja komisjonilt;

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus on moonutanud asjaolusid ja tõendeid, kvalifitseerinud faktilised asjaolud valesti ning rikkunud liidu õigusnorme, täpsemalt ELTL artiklit 265 ja põhiõigust olla ära kuulatud osas, milles ta luges hagi hilinenult esitatuks ja otsustas omal algatusel, et apellandil ei ole kaebeõigust.

Lisaks on Üldkohus vääralt tõlgendanud liidu õigust ja rikkunud direktiivi 93/42 artikli 8 lõiget 2.

Lõpuks väidab apellant, et Üldkohtu otsus, mille ta vaidlustab, on põhjendamata.

____________

1 Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiiv 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta (EÜT 1993, L 169, lk 1; ELT eriväljaanne 13/12, lk 82).