Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 11. septembrī Christoph Klein iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2020. gada 2. jūlija rīkojumu lietā T-562/19 Christoph Klein/Eiropas Komisija

(Lieta C-430/20 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Christoph Klein (pārstāvis: H.-J. Ahlt, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2020. gada 2. jūlija rīkojumu lietā T-562/19;

atzīt, ka prasība ir pieņemama un ka Eiropas Komisija ir pārkāpusi Līgumu tādēļ, ka tā nav rīkojusies saistībā ar 1998. gada 7. janvārī Vācijas Federatīvās Republikas ierosināto drošības klauzulas procedūru saistībā ar medicīnas ierīci “Inhaler Broncho-Air” ar CE zīmi un nav pieņēmusi lēmumu atbilstoši Direktīvas 93/42/EEK 1 8. panta 2. punktam;

pakārtoti: atcelt Vispārējās tiesas rīkojumu un nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējai tiesai;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Vispārējā tiesa esot sagrozījusi faktus un pierādījumus, kļūdaini kvalificējusi faktus un pārkāpusi Savienības tiesības, it īpaši LESD 265. pantu un tiesības tikt uzklausītam, ciktāl tā uzskatījusi, ka prasība ir celta novēloti un pēc savas ierosmes noraidījusi apelācijas sūdzības iesniedzēja locus standi.

Vēl Vispārējā tiesa esot kļūdaini interpretējusi Savienības tiesības un pārkāpusi Direktīvas 93/42 8. panta 2. punktu.

Visbeidzot Vispārējās tiesas rīkojumā neesot norādīts pamatojums.

____________

1 Padomes Direktīva 2001/42/EK (1993. gada 14. jūnijs) par medicīnas ierīcēm (OV 1993, L 169, 1. lpp.).