Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 2 lipca 2020 r. w sprawie T-562/19, Christoph Klein / Komisja Europejska, wniesione w dniu 11 września 2020 r. przez Christopha Kleina

(Sprawa C-430/20 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Christoph Klein (przedstawiciel: H.-J. Ahlt, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie postanowienia Sądu (dziewiąta izba) z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie T-562/19;

stwierdzenie, że skarga jest dopuszczalna i że Komisja Europejska naruszyła traktat, pozostając bezczynną w postępowaniu w sprawie klauzuli ochronnej wszczętym w dniu 7 stycznia 1998 r. przez Republikę Federalną Niemiec w odniesieniu do wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE „Inhaler Broncho-Air” i nie wydając decyzji zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 93/42/EWG1 ;

posiłkowo, uchylenie postanowienia Sadu i przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie utrzymuje, że Sąd przeinaczył okoliczności faktyczne i dowody, nie zakwalifikował prawidłowo faktów oraz naruszył prawo Unii, a w szczególności art. 265 TFUE i prawo do bycia wysłuchanym, w zakresie, w jakim uznał, że skarga została wniesiona po upływie terminu i zakwestionował z urzędu legitymację procesową czynną skarżącego.

Ponadto Sąd dokonał błędnej wykładni prawa Unii i naruszył art. 8 ust. 2 dyrektywy 93/42.

Zaskarżone postanowienie Sądu obarczone jest wreszcie brakiem uzasadnienia.

____________

1 Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz.U. 1993, L 169, s. 1).