Language of document :

Recurs introdus la 11 septembrie 2020 de Christoph Klein împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua) din 2 iulie 2020 în cauza T-562/19, Christoph Klein/Comisia Europeană

(Cauza C-430/20 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurent: Christoph Klein (reprezentant: H.-J. Ahlt, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curții:

anularea Ordonanței Tribunalului (Camera a noua) din 2 iulie 2020 în cauza T-562/19

constatarea admisibilității acțiunii şi a încălcării tratatului de către Comisia Europeană prin inactivitatea sa în procedura de salvgardare introdusă la 7 ianuarie 1998 de Republica Federală Germania privind dispozitivul medical marca CE „Inhaler Broncho-Air” şi prin neadoptarea unei decizii în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Directiva 93/42/CEE 1 ,

cu titlu subsidiar, anularea ordonanței Tribunalului şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal,

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurentul arată că Tribunalul a denaturat situația de fapt şi mijloacele de probă, că nu a încadrat corect faptele şi a încălcat dreptul Uniunii, în special articolul 265 TFUE şi dreptul de a fi ascultat, întrucât a considerat acțiunea ca fiind tardiv introdusă şi nu i s-a recunoscut calitatea procesuală activă.

În continuare, Tribunalul a interpretat eronat dreptul Uniunii şi a încălcat articolul 8 alineatul (2) din Directiva 93/42.

În sfârșit, ordonanța atacată a Tribunalului este viciată pentru nemotivare.

____________

1     Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO 1993, L 169, p. 1, Ediţie specială, 13/vol. 11, p. 244).