Language of document :

Odvolanie podané 11. septembra 2020: Christoph Klein proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci T-562/19, Christoph Klein/Európska komisia

(vec C-430/20 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Christoph Klein (v zastúpení: H.-J. Ahlt, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil uznesenie Všeobecného súdu (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci T-562/19,

určil, že žaloba je prípustná a že Európska Komisia si nesplnila povinnosti tým, že v konaní o ochrannej doložke začatom na návrh Spolkovej republiky Nemecko 7. januára 1998, ktoré sa týka zdravotníckej pomôcky „Inhaler Broncho-Air“ opomenula konať a nevydala rozhodnutie podľa článku 8 ods. 2 smernice 93/42/EHS1 ,

subsidiárne: zrušil uznesenie Všeobecného súdu a vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie,

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd skreslil skutkový stav a dôkazy, nesprávne kvalifikoval skutkový stav a porušil právo Únie, konkrétne článok 265 ZFEÚ a zásadu práva byť vypočutý v rozsahu, v akom považuje podanie žaloby za oneskorené a odmieta aktívnu legitimáciu odvolateľa na základe vlastného práva.

Všeobecný súd ďalej nesprávne vyložil právo Únie a porušil článok 8 ods. 2 smernice 93/42.

Napadnuté uznesenie Všeobecného súdu je napokon nedostatočne odôvodnené.

____________

1 Smernica Rady č. 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. ES L 169, 1993, s. 1; Mim. vyd. 13/012, s. 82).