Language of document :

Överklagande ingett den 11 september 2020 av Christoph Klein av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 2 juli 2020 i mål T-562/19, Christoph Klein mot Europeiska kommissionen.

(Mål C-430/20 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Christoph Klein (ombud: H.-J. Ahlt, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 2 juli 2020 i mål T-562/19;

ta upp överklagandet till sakprövning och fastställa att Europeiska kommissionen brutit mot fördraget genom att inte ha vidtagit några åtgärder och inte meddelat något beslut enligt artikel 8.2 i direktiv 93/42/EEG1 med anledning av det av Förbundsrepubliken Tyskland den 7 januari 1998 inledda skyddsklausulförfarandet angående den CE-märkta medicintekniska produkten ”Inhaler Broncho-Air”;

alternativt upphäva tribunalens beslut och återförvisa målet till tribunalen för fortsatt handläggning, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tribunalen har missuppfattat sakomständigheterna och bevisningen, kvalificerat omständigheterna på ett felaktigt sätt och åsidosatt unionsrätten, nämligen artikel 265 FEUF och rätten att yttra sig vid domstol, i det att tribunalen fann att talan väckts för sent och att klaganden inte har talerätt.

Vidare har tribunalen tolkat unionsrätten på ett felaktigt sätt och åsidosatt artikel 8.2 i direktiv 93/42.

Vidare har tribunalen underlåtit att i tillräcklig utsträckning motivera det omtvistade beslutet.

____________

1     Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 1993, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 24, s. 85).