Language of document :

Жалба, подадена на 18 септември 2020 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 8 юли 2020 г. по дело T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System/Комисия

(Дело C-439/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche, G. Luengo)

Другите страни в производството: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят по настоящото дело иска от Съда:

да отмени решение на Общия съд (четвърти състав) от 8 юли 2020 г. по дело T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd/Комисия,

да отхвърли жалбата в първоинстанционното производство като недопустима,

при условията на евентуалност, да отхвърли жалбата в първоинстанционното производство като неоснователна и, при всички положения,

да осъди жалбоподателя в първоинстанционното производство да заплати съдебните разноски в първоинстанционното производство и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят в производството пред Съда излага четири твърдения.

Първо, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото във връзка с допустимостта и основателността на жалбата в първоинстанционното производство.

Второ, Общият съд е допуснал грешки при прилагане на правото, приемайки, че събирането на мита е имало „обратно действие“.

Трето, Общият съд е допуснал грешка при тълкуването на член 8, параграфи 1, 9 и 10, на член 10, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/20091 , на член 13, параграфи 1, 9 и 10 и на член 16, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 597/20092 , като е стигнал до извода, че събирането на мита върху внос, при който не е бил спазен ангажиментът, е невъзможно.

Четвърто, Общият съд е допуснал грешка при тълкуването на член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 и на член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 597/2009, като е стигнал до извода, че Съветът не е имал правно основание да предвиди, че когато Комисията обяви за недействителна издадена съгласно ангажимента фактура, митото следва да бъде събрано.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 2009 г., стр. 51).

2 Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 година относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 188, 2009 г., стр. 93).