Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 18. září 2020 Evropská komise proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 8. července 2020 ve věci T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System v. Komise

(Věc C-439/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche, G. Luengo, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 8. července 2020 ve věci T-110/17 Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd v. Komise;

odmítl žalobu předloženou v prvním stupni jako nepřípustnou;

alternativně: aby zamítl žalobu předloženou v prvním stupni jako neopodstatněnou; a v každém případě;

nařídil odpůrci náhradu nákladu řízení o kasačním opravném prostředku a v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek uplatňuje čtyři důvody kasačního opravného prostředku.

První, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, pokud jde o přípustnost a účinnost žaloby v prvním stupni.

Druhý, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, pokud jde o kvalifikování výběru cel jako „retroaktivní“.

Třetí, Tribunál nesprávně vyložil čl. 8 odst. 1, 9 a 10, a čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/20091 a čl. 13 odst. 1, 9 a 10, a čl. 16 odst. 5 nařízení (ES) č. 597/20092 , když dospěl k závěru, že výběr cel na dovoz, který porušil závazek, není možný.

Čtvrtý, Tribunál nesprávně vyložil čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009 a čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 597/2009, když dospěl k závěru, že Rada neměla právní základ ke stanovení, že kdykoli Komise zruší platnost závazkové faktury, clo mělo být vybráno.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).

2 Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93).