Language of document :

Euroopa Komisjoni 18. septembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 8. juuli 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-110/17: Jiangsu Seraphim Solar System versus komisjon

(kohtuasi C-439/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja G. Luengo)

Teised menetlusosalised: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu (neljas koda) 8. juuli 2020. aasta otsus kohtuasjas T-110/17 Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd vs. komisjon;

tunnistada esimeses kohtuastmes esitatud hagi vastuvõetamatuks;

teise võimalusena jätta esimeses kohtuastmes esitatud hagi põhjendamatuse tõttu rahuldamata; ja igal juhul

mõista esimese kohtuastme hagejalt välja esimese kohtuastme ja apellatsiooniastme kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab neli apellatsiooniväidet.

Esiteks rikkus Üldkohus õigusnormi seoses esimeses kohtuastmes esitatud hagi vastuvõetavusega ja tulemuslikkusega.

Teiseks rikkus Üldkohus õigusnormi seoses tollimaksu sissenõudmise „tagasiulatuvana“ määratlemisega.

Kolmandaks tõlgendas Üldkohus valesti määruse (EÜ) nr 1225/20091 artikli 8 lõikeid 1, 9 ja 10 ning määruse (EÜ) nr 597/20092 artikli 10 lõiget 5, artikli 13 lõikeid 1, 9 ja 10 ja artikli 16 lõiget 5 otsustades, et kohustust rikkudes toimunud impordilt ei saa imporditollimaksu sisse nõuda.

Neljandaks tõlgendas Üldkohus valesti määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 14 lõiget 1 ja määruse (EÜ) nr 597/2009 artikli 24 lõiget 1 otsustades, et nõukogul puudus õiguslik alus näha ette, et tollimaks tuleb sisse nõuda, kui komisjon tunnistab kehtetuks võetud kohustusega seotud arve.

____________

1 Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT 2009, L 343, lk 51).

2 Nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT 2009, L 188, lk 93).