Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 18.9.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System v. komissio, 8.7.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-439/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja G. Luengo)

Muut osapuolet: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd v. komissio, 8.7.2020 antama tuomio on kumottava.

Kanne ensimmäisessä oikeusasteessa on jätettävä tutkimatta.

Toissijaisesti kanne ensimmäisessä oikeusasteessa on hylättävä perusteettomana ja joka tapauksessa

kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut muutoksenhausta ja ensimmäisessä oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää neljä valitusperustetta.

Ensinnäkin unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, joka koskee tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä ja ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen tehokkuutta.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisia virheitä, jotka koskevat tullien kantamisen luonnehdintaa ”taannehtivaksi”.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti asetuksen (EY) N:o 1225/20091 8 artiklan 1, 9 ja 10 kohtaa sekä 10 artiklan 5 kohtaa ja asetuksen (EY) N:o 597/20092 13 artiklan 1, 9, ja 10 kohtaa sekä 16 artiklan 5 kohtaa, kun se totesi, että tullien kantaminen tuonneista, jotka olivat rikkoneet sitoumusta, ei ollut mahdollista.

Neljänneksi unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti asetuksen (EY) N:o 1225/2009 14 artiklan 1 kohtaa ja asetuksen (EY) N:o 597/2009 24 artiklan 1 kohtaa, kun se totesi, että neuvostolla ei ollut oikeudellista perustaa säätää, että jos komissio mitätöi sitoumuslaskun, tulli on kannettava.

____________

1 Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30.11.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009 (EUVL 2009, L 343, s. 51).

2 Muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 11.6.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 597/2009 (EUVL 2009, L 188, s. 93).