Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 18 september 2020 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 8 juli 2020 in zaak T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System/Commissie

(Zaak C-439/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche, G. Luengo, gemachtigden)

Andere partijen in de procedure: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Raad van de Europese Unie

Conclusies

het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 8 juli 2020 in zaak T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd/Commissie, vernietigen;

het in eerste aanleg ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaren;

subsidiair het in eerste aanleg ingestelde beroep ongegrond verklaren, en, in ieder geval;

verzoekster in eerste aanleg verwijzen in de kosten van de hogere voorziening en van de procedure in eerste aanleg.

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirante voert vier middelen aan.

Ten eerste heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting betreffende de ontvankelijkheid en gegrondheid van het in eerste aanleg ingestelde beroep.

Ten tweede heeft het Gerecht op verschillende punten blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de rechten „met terugwerkende kracht” zijn geheven.

Ten derde heeft het Gerecht een onjuiste uitlegging gegeven aan artikel 8, leden 1, 9 en 10, en artikel 10, lid 5, van verordening (EG) nr. 1225/20091 en artikel 13, leden 1, 9, en 10, en artikel 16, lid 5, van verordening (EG) nr. 597/20092 door te oordelen dat het niet mogelijk was om rechten te heffen op invoer waarbij de verbintenis is geschonden.

Ten vierde heeft het Gerecht een onjuiste uitlegging gegeven aan artikel 14, lid 1, van verordening (EG) nr. 1225/2009 en artikel 24, lid 1, van verordening (EG) nr. 597/2009 door te oordelen dat er voor de Raad geen rechtsgrondslag bestond op basis waarvan de rechten moesten worden geheven indien de Commissie een verbintenisfactuur ongeldig verklaart.

____________

1 Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (PB 2009, L 343, blz. 51).

2 Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad van 11 juni 2009 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (PB 2009, L 188, blz. 93).