Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 8 lipca 2020 r. w sprawie T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System / Komisja, wniesione w dniu 18 września 2020 r. przez Komisję Europejską

(Sprawa C-439/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian Rusche, G. Luengo, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie wyroku Sądu (czwarta izba) z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd / Komisja;

odrzucenie skargi wniesionej w pierwszej instancji jako niedopuszczalnej;

tytułem żądania ewentualnego: oddalenie skargi wniesionej w pierwszej instancji jako bezpodstawnej; oraz w każdym wypadku

obciążenie strony skarżącej kosztami postępowania odwoławczego i postępowania w pierwszej instancji.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnosząca je podnosi następujące cztery zarzuty.

Po pierwsze, Sąd naruszył prawo w zakresie dopuszczalności i skuteczności skargi wniesionej w pierwszej instancji.

Po drugie, Sąd naruszył prawo w zakresie uznania pobrania ceł za dokonane „z mocą wsteczną”.

Po trzecie, Sąd dokonał błędnej interpretacji art. 8 ust. 1, 9 i 10 oraz art. 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1225/20091 i art. 13 ust. 1, 9 i 10 oraz art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 597/20092 , uznając za niemożliwe pobranie ceł od przywozów, które naruszyły zobowiązanie.

Po czwarte, Sąd dokonał błędnej interpretacji art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 i art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 597/2009, uznając, że Rada nie miała podstawy prawnej do ustanowienia, że gdy Komisja unieważnia fakturę w ramach zobowiązania, należy pobrać cło.

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. 2009, L 343, s. 51).

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. 2009, L 188, s. 93).