Language of document :

Överklagande ingett den 18 september 2020 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 8 juli 2020 i mål T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System mot kommissionen

(Mål C-439/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Maxian Rusche, G. Luengo)

Övriga parter i målet: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom (fjärde avdelningen) den 8 juli 2020 i mål T-110/17 Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd mot kommissionen,

avvisa talan i första instans,

i andra hand, ogilla talan i första instans, och under alla omständigheter,

förplikta sökanden i första instans att ersätta rättegångskostnaderna i detta förfarande och i första instans.

Grunder och huvudargument

Klaganden har anfört fyra grunder till stöd för överklagandet.

För det första gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning som hänför sig till huruvida ansökan kan tas upp till prövning i första instans.

För det andra gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning beträffande kvalificeringen av uppbörd av tullar som ”retroaktiv”.

För det tredje gjorde tribunalen en felaktig tolkning av artikel 8.1, 8.9 och 8.10 samt artikel 10.5 i förordning (EG) nr 1225/20091 och artikel 13.1, 13.9 och 13.10 samt artikel 16.5 i förordning (EG) nr 597/20092 när den drog slutsatsen att det inte var möjligt att ta ut tullar på import som innebar ett åsidosättande av åtagandet.

För det fjärde gjorde tribunalen en felaktig tolkning av artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1225/2009 och 24.1 i förordning (EG) nr 597/2009 när den drog slutsatsen att rådet saknade rättslig grund för att föreskriva att varhelst kommissionen ogiltigförklarar en åtagandefaktura, ska tull tas ut.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 2009, s. 51).

2 Rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 188, 2009, s. 93).