Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Белгия), постъпило на 2 септември 2020 г. — État belge/LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

(Дело C-413/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Страни в главното производство

Ищец: État belge

Ответници: LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

Преюдициални въпроси

Допуска ли точка 9 от допълнение 3 към подчаст А от приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета1 , при изчисляването на 115-те часа време на тренировка по прибори съгласно точка 9, буква д) да се зачитат тренировъчни часове, изпълнени на полетен симулатор FNPT II (време на наземна тренировка по прибори), в допълнение към 15-те часа обучение по MCC съгласно точка 9, буква д), точка (2) и в допълнение към изпълняваните на FNPT II 40 часа за обучение за полети по прибори съгласно точка 9, буква д), точка (3), подточка ii), тоест повече от 55 часа време на наземна тренировка по прибори?

Зависи ли отговорът на първия въпрос от това дали часовете, изпълнявани в допълнение към посочените по-горе 15 и 40 часа, са часове обучение по MCC или друг вид обучение на симулатор?

При отрицателен отговор на двата въпроса по-горе, допуска ли точка 10 от допълнение 3 към подчаст А от приложение I към същия регламент свидетелството CPL (А) да се издава след като кандидат-пилотите са допълнили обучението си с достатъчен брой часове, изпълнени във въздухоплавателно средство, но не са положили отново изпита за проверка на уменията (skill test), отнасящ се до полета по прибори?

При отрицателен отговор на трите въпроса по-горе, изисква ли общият принцип на правна сигурност да се ограничи във времето даденото от Съда тълкуване на разглежданата правна норма, например за да може тя да се прилага единствено за кандидат-пилотите, които са поискали да им бъде издадено свидетелство CPL (A) или които дори само са започнали обучението си за такова свидетелство след датата на постановяване на решението на Съда?

____________

1     ОВ L 311, 2011 г., стр. 1.