Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) 2. septembril 2020 – État belge versus LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

(kohtuasi C-413/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Hageja: État belge

Kostjad: LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas komisjoni 3. novembri 2011. aasta määruses (EÜ) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/20081 , sisalduva I lisa A alajao 3. liite punkt 9 lubab sama punkti 9 alapunktis e ette nähtud 115-tunnise instrumentaalaja hulka arvestada II taseme lennuimitaatoril (FNPT II) läbitud lennuõppe tunde (maapealset instrumentaalaega), mis lisanduvad punkti 9 alapunkti e alapunktis 2 ette nähtud 15-tunnisele lennumeeskonna koostööle (MCC) ning punkti 9 alapunkti e alapunkti 3 alapunktis ii ette nähtud kuni 40-tunnisele II taseme lennuimitaatoril (FNPT II) läbitud instrumentaallennuõppele, teisisõnu, kokku pikemat kui 55-tunnist maapealset instrumentaallaega?

2.    Kas vastus esimesele küsimusele oleneb sellest, kas tunnid, mis lisanduvad eelnimetatud 15 ja 40 tunnile, kujutavad endast lennumeeskonna koostöö (MCC) tunde või imitaatoril läbitavat muud tüüpi treeningut?

3.    Kui kahele eespool esitatud küsimusele vastatakse eitavalt, siis kas sama määruse I lisa A alajao 3. liite punkt 10 lubab anda CPL(A) loa välja pärast seda, kui piloodiloa taotlejad on täiendanud oma väljaõpet piisava arvu õhusõidukis läbitud tundidega, ilma et nad oleks lennueksamit (skill test) uuesti sooritanud?

4.    Kui kolmele eespool esitatud küsimusele vastatakse eitavalt, siis kas õiguskindluse üldpõhimõtte kohaselt tuleb tõlgendust, mille Euroopa Kohus kõnealusele õigusnormile annab, ajaliselt piirata, näiteks nii, et seda kohaldataks ainult selliste piloodiloa taotlejate suhtes, kes esitavad CPL(A) loa taotluse või alustavad väljaõpet sellise loa saamiseks pärast kuupäeva, mil Euroopa Kohus oma kohtuotsuse teeb?

____________

1 ELT 2011, L 311, lk 1.