Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 2.9.2020 – Belgian valtio v. LO, OG, SH, MB, JD, OP ja Bluetail Flight School SA (BFS)

(asia C-413/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Belgian valtio

Vastaajat: LO, OG, SH, MB, JD, OP ja Bluetail Flight School SA (BFS)

Ennakkoratkaisukysymykset

Mahdollistaako siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla1 3.11.2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä I olevan A luvun lisäyksessä 3 oleva 9 kohta sen, että 9 kohdan e alakohdassa tarkoitetun 115 tunnin mittarilentoajan laskennassa otetaan huomioon FNPT II -lentosimulaattorilla suoritetut koulutustunnit (mittariaika maassa) 9 kohdan e alakohdan 2 kohdassa tarkoitetun 15 tunnin miehistöyhteistyön ja 9 kohdan e alakohdan 3 kohdan ii alakohdassa tarkoitetun FNPT II:lla suoritetun 40 tunnin mittarilentokoulutuksen enimmäismäärän lisäksi eli yli 55 tuntia mittariaikaa maassa?

Riippuuko ensimmäiseen kysymykseen annettava vastaus siitä, ovatko edellä mainittujen 15 ja 40 tunnin lisäksi suoritetut tunnit miehistöyhteistyötunteja vai muun tyyppistä simulaattorikoulutusta?

Jos kahteen edelliseen kysymykseen vastataan kieltävästi, mahdollistaako saman asetuksen liitteessä I olevan A luvun lisäyksessä 3 oleva 10 kohta sen, että CPL(A)-lupakirja myönnetään sen jälkeen, kun lentäjän koulutusta hakevat henkilöt ovat suorittaneet koulutuksensa, johon sisältyy riittävä tuntimäärä ilma-aluksessa, ilman mittarilentoa koskevan lentokokeen (skill test) uudelleen suorittamista?

Jos kolmeen edelliseen kysymykseen vastataan kieltävästi, edellyttääkö oikeusvarmuuden yleinen periaate, että unionin tuomioistuimen esittämää kyseisen säännöksen tulkintaa rajoitetaan ajallisesti esimerkiksi siten, että sitä sovelletaan ainoastaan CPL(A)-lupakirjaa hakeviin lentäjän koulutusta hakeviin henkilöihin, jotka ovat aloittaneet tällaisen lupakirjan saamiseen johtavan koulutuksensa unionin tuomioistuimen tuomion antamispäivän jälkeen?

____________

1 EUVL 2011, L 311, s. 1.