Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. rujna 2020. uputio Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) – État belge protiv LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

(predmet C-413/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Prvostupanjski sud na francuskom jeziku u Bruxellesu, Belgija)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: État belge (Belgijska Država)

Tuženici: LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

Prethodna pitanja

Omogućuje li se točkom 9. Dodatka 3. poddijela A Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća1 , da se za izračun 115 sati instrumentalnog naleta iz točke 9. podtočke (e) uzmu u obzir sati osposobljavanja odrađeni na simulatoru leta FNPT II (instrumentalni nalet na uređaju), uz 15 sati MCC-a iz točke 9. podtočke (e) podpodtočke 2. i uz najviše 40 sati letačkog osposobljavanja za instrumentalno letenje odrađenih na FNPT-u II, iz točke 9. podtočke (e) podpodtočke 3. podpodpodtočke ii., odnosno više od 55 sati instrumentalnog naleta na uređaju?

Ovisi li odgovor na prvo pitanje o tome sadržavaju li sati odrađeni uz prethodno navedenih 15 i 40 sati sate MCC-a ili druge vrste osposobljavanja na simulatoru?

3.    U slučaju niječnog odgovora na prethodno navedena dva pitanja, omogućuje li se točkom 10. Dodatka 3. poddijela A Priloga I. te uredbe da se dozvola CPL (A) izda nakon što podnositelji zahtjeva za dozvolu pilota završe svoje osposobljavanje s dovoljnim brojem sati odrađenih u zrakoplovu a da ne moraju ponovno položiti ispit praktične osposobljenosti (skill test) koji se odnosi na instrumentalno letenje?

U slučaju niječnog odgovora na prethodno navedena tri pitanja, nalaže li se općim načelom pravne sigurnosti da se vremenski ograniči tumačenje Suda o predmetnom pravnom pravilu, na primjer, kako bi se primijenilo samo na podnositelje zahtjeva za dozvolu pilota koji traže da im se izda dozvola CPL (A), odnosno koji su počeli svoje osposobljavanje kako bi dobili takvu dozvolu, nakon datuma presude Suda?

____________

1 SL 2011., L 311, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 16., str. 39.)