Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgicko) 2. septembra 2020 – État belge/LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

(vec C-413/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: État belge

Žalovaní: LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

Prejudiciálne otázky

Umožňuje bod 9 dodatku 3 podčasti A prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady1 (ES) č. 216/2008 zohľadniť pri výpočte 115 hodín prístrojového času uvedených v bode 9 písm. e) hodiny výcviku absolvované v letovom simulátore FNPT II (pozemný prístrojový čas) nad rámec 15 hodín výcviku MCC uvedených v bode 9 písm. e) (2) a nad rámec najviac 40 hodín letového výcviku podľa prístrojov absolvovaných vo FNPT II uvedených v bode 9 písm. e) (3) (ii), teda viac ako 55 hodín pozemného prístrojového času?

Je odpoveď na prvú otázku odlišná podľa toho, či hodiny absolvované nad vyššie uvedený počet 15 a 40 hodín, tvoria hodiny výcviku MCC alebo iného typu výcviku na simulátore?

V prípade zápornej odpovede na dve vyššie uvedené otázky, povoľuje bod 10 dodatku 3 podčasti A prílohy I tohto istého nariadenia, aby bol preukaz spôsobilosti CPL (A) vydaný po tom, ako žiadatelia doplnili svoj výcvik absolvovaním dostatočného počtu hodín v lietadle bez zopakovania praktickej skúšky („skill test“) týkajúcej sa letu podľa prístrojov?

V prípade zápornej odpovede na tri vyššie uvedené otázky, vyžaduje všeobecná zásada právnej istoty, aby bol výklad dotknutého právneho pravidla poskytnutý Súdnym dvorom časovo obmedzený, napríklad tak, aby sa uplatňoval iba na žiadateľov, ktorí požiadali o vydanie preukazu spôsobilosti CPL (A) alebo dokonca začali výcvik na získanie takéhoto preukazu až po dátume rozsudku Súdneho dvora?

____________

1 Ú. v. EÚ L 311, 2011, s. 1.