Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) 2. septembra 2020 – État belge/LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

(Zadeva C-413/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka : État belge

Tožene stranke : LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je mogoče na podlagi točke 9 Dodatka 3 Poddela A Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta1 pri izračunu 115 ur instrumentalnega letenja iz točke 9(e) upoštevati ure usposabljanja, opravljene na simulatorju letenja FNPT II (instrumentalno letenje na tleh), in sicer poleg 15 ur MCC iz točke 9(e), podtočka2, in poleg največ 40 ur usposabljanja za letenje, opravljenega na FNPT II iz točke 9(e), podtočka 3(ii), torej več kot 55 ur instrumentalnega letenja na tleh?

2.    Ali bi bil odgovor na prvo vprašanje drugačen, če bi ure, opravljene poleg navedenih 15 in 40 ur, pomenile ure MCC ali drugo vrsto usposabljanja na simulatorju?

3.    Če je odgovor na prvi dve vprašanji nikalen, ali je mogoče na podlagi točke 10 Dodatka 3 Poddela A Priloge I k navedeni uredbi licenco CPL(A) izdati, ko kandidati za pilote opravijo usposabljanje z zadostnim številom ur v zrakoplovu, ne da bi morali ponovno opraviti preizkus praktične usposobljenosti („skill test“) za instrumentalno letenje?

4.    Če je odgovor na prva tri vprašanja nikalen, ali splošno načelo pravne varnosti nalaga, da se razlaga Sodišča v zvezi z zadevnim pravnim pravilom časovno omeji, na primer tako, da se uporablja samo za kandidate za pilote, ki zaprosijo za izdajo licence CPL(A) oziroma ki so usposabljanje za pridobitev navedene licence začeli po datumu sodbe Sodišča?

____________

1 UL 2011, L 311, str. 1.