Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 2 september 2020 – État belg mot LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

(Mål C-413/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parter i det nationella målet

Klagande: État belge

Motparter: LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

Tolkningsfrågor

Är det tillåtet enligt punkt 9 i tillägg 3 till kapitel A i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/20081 att, vid beräkning av de 115 timmar instrumenttid som avses i punkt 9 e, ta hänsyn till övningstimmar som fullgjorts i en FNPT II-simulator (instrumenttid på marken) utöver de 15 timmar MCC som avses i punkt 9 e led 2 och utöver de högst 40 timmar instrumentbehörighetsutbildning i FNPT II som avses i punkt 9 e led 3 ii, det vill säga mer än 55 timmars instrumenttid på marken?

Har det betydelse för svaret på fråga 1 om de timmar som fullgjorts utöver ovan angivna 15 och 40 timmar utgörs av MCC-timmar eller av någon annan typ av träning med simulator?

3)    Om de frågorna 1 och 2 besvaras nekande, är det då tillåtet enligt punkt 10 i tillägg 3 till kapitel A i bilaga I till samma förordning att CPL(A) beviljas efter det att piloteleverna har fullgjort sin utbildning med ett tillräckligt antal timmar i ett luftfartyg, utan att de behöver göra om flygprovet (skill test) i instrumentflygning?

4)    Om frågorna 1–3 besvaras nekande, innebär den allmänna rättssäkerhetsprincipen att EU-domstolens tolkning av den aktuella rättsregeln begränsas i tiden, till exempel så att den endast gäller för pilotelever som ansökt om CPL(A), eller har påbörjat sin utbildning i syfte att erhålla detta certifikat, efter den dag då EU-domstolen meddelade sin dom?

____________

1 EUT L 311, 2011, s. 1.