Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 26. června 2020 – Spolková republika Německo v. XC

(Věc C-279/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: Spolková republika Německo

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision“: XC

Vedlejší účastník řízení: Landkreis Cloppenburg

Předběžné otázky

Musí být čl. 4 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2003/86/ES1 ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny vykládán v tom smyslu, že dítě osoby usilující o sloučení rodiny, která byla uznána za uprchlíka, je nezletilé ve smyslu tohoto ustanovení i tehdy, pokud bylo nezletilým v okamžiku podání žádosti o azyl osobou usilující o sloučení rodiny, ale dosáhlo plnoletosti předtím, než byla tato osoba uznána za uprchlíka a před podáním žádosti o sloučení rodiny?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Jaké jsou v takovém případě požadavky na skutečné rodinné vztahy ve smyslu čl. 16 odst. 1 písm. b) směrnice 2003/86/ES?

a) Postačuje v tomto ohledu právní vztah rodiče a dítěte nebo je nezbytný skutečný rodinný život?

b) V případě, že je rovněž nezbytný skutečný rodinný život: Jaká intenzita je k tomu nezbytná? Postačují například příležitostné nebo pravidelné návštěvy, je zapotřebí soužití ve společné domácnosti nebo je k tomu navíc zapotřebí takový způsob soužití, v němž jsou jeho členové na sebe navzájem odkázáni?

c) Vyžaduje sloučení dítěte, které dosáhlo mezitím plnoletosti a které se ještě nachází ve třetím státě a podalo žádost o sloučení rodiny s rodičem, který byl uznán za uprchlíka, předpoklad, že rodinný život bude po vstupu na území obnoven v členském státě způsobem popsaným v otázce 2b)?

____________

1      Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, 3.10.2003, s. 12).