Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 26. juunil 2020 – Bundesrepublik Deutschland versus XC

(kohtuasi C-279/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Vastustaja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Bundesrepublik Deutschland

Kaebaja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: XC

Menetlusosaline: Landkreis Cloppenburg

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2003/86/EÜ1 artikli 4 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et perekonna taasühinemist taotleva pagulasena tunnustatud isiku laps on viidatud sätte tähenduses alaealine ka juhul, kui ta oli alaealine perekonna taasühinemist taotleva isiku varjupaigataotluse esitamise ajal, kuid sai täisealiseks enne viimati nimetatud isiku tunnustamist pagulasena ja perekonna taasühinemise taotluse esitamist?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt:

Millised nõuded tuleb sellises olukorras esitada tegelikele peresuhetele direktiivi 2003/86 artikli 16 lõike 1 punkti b tähenduses?

a)    Kas selleks on piisav õigusliku suhte olemasolu vanema ja lapse vahel või on nõutav ka tegelik perekonnaelu?

b)    Juhul kui nõutav on ka tegelik perekonnaelu: Milline peab olema selle intensiivsus? Kas piisab näiteks aeg-ajalt toimuvatest või korrapärastest külastustest, kas vajalik on kooselu ühises leibkonnas või on lisaks nõutav selline perekondlik kooselu, kus pereliikmed on üksteisest sõltuvad?

c)    Kas veel kolmandas riigis viibiva ja vahepeal täisealiseks saanud lapse taotlust asuda perekonna taasühinemise eesmärgil elama pagulasena tunnustatud vanema juurde on võimalik rahuldada vaid juhul, kui on ettenähtav, et pärast riiki sisenemist (taas)alustatakse perekonnaelu liikmesriigis nii, nagu on nõutud teise küsimuse punktis b?

____________

1     Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta (ELT 2003, L 251, lk 12; ELT eriväljaanne 19/06, lk 224).