Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 26. júna 2020 – Spolková republika Nemecko/XC

(vec C-279/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Spolková republika Nemecko

Žalovaná v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: XC

Za účasti: Landkreis Cloppenburg

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 4 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2003/86/ES1 vykladať v tom zmysle, že dieťa garanta, ktorý bol uznaný za utečenca, sa má považovať za maloleté v zmysle tohto ustanovenia, ak bolo maloleté v čase podania žiadosti garanta o azyl, ale ešte predtým, ako bol tento garant uznaný za utečenca, a pred podaním žiadosti o zlúčenie rodiny dovŕšilo plnoletosť?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Aké požiadavky sa majú v takomto prípade klásť na skutočné rodinné vzťahy v zmysle článku 16 ods. 1 písm. b) smernice 2003/86/ES?

a)    Stačí v tomto ohľade existencia právneho vzťahu medzi rodičom a dieťaťom alebo sa vyžaduje aj skutočný rodinný život?

b)    V prípade, ak sa vyžaduje aj skutočný rodinný život: aká intenzita je v tomto ohľade potrebná? Postačujú na tento účel napríklad príležitostné alebo pravidelné návštevy, vyžaduje sa spolužitie v spoločnej domácnosti alebo sa nad rámec vyššie uvedeného vyžaduje taký spôsob spolužitia, keď sú členovia sú na seba navzájom odkázaní?

c)    Vyžaduje si zlúčenie dieťaťa, ktoré medzičasom dovŕšilo plnoletosť, stále sa nachádza v tretej krajine a podalo žiadosť o zlúčenie rodiny s rodičom uznaným za utečenca, aby bolo pravdepodobné, že sa v členskom štáte (opätovne) obnoví rodinný život po vstupe na územie spôsobom vyžadovaným v zmysle otázky 2b)?

____________

1 Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 2003, s. 12; Mim. vyd. 19/006, s. 224).