Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 26 juni 2020 – Förbundsrepubliken Tyskland mot XC

(Mål C-279/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Förbundsrepubliken Tyskland

Motpart: XC

Ytterligare deltagare i rättegången: Landkreis Cloppenburg

Tolkningsfrågor

Ska artikel 4.1 c direktiv 2003/86/EG1 tolkas så, att ett barn till en referensperson som erkänts som flykting ska anses vara underårig i den mening som avses i denna bestämmelse, om barnet var underårigt vid tidpunkten för referenspersonens ingivande av asylansökan men blivit myndigt redan innan denne erkändes som flykting och ingivandet av ansökan om familjeåterförening?

För det fall att fråga 1 ska besvaras jakande:

Vilka krav ska ställas på ett fullständigt familjeliv i den mening som avses i artikel 16.1 b i direktiv 2003/86 i ett sådant fall?

a) Är det härvidlag tillräckligt med ett släktskap i rakt uppstigande led av första graden eller krävs det ett fullständigt familjeliv?

b) För det fall att det även krävs ett fullständigt familjeliv: Vilken intensitet krävs i så fall? Är det exempelvis tillräckligt med sporadiska eller regelbundna besök, krävs det att fråga är om samlevnad i ett gemensamt hushåll eller krävs det dessutom att familjemedlemmarna stöttar varandra ekonomiskt och är beroende av varandra?

c) Kräver återförening med ett barn som under tiden blivit myndigt men fortfarande befinner sig i tredjeland och har ingett en ansökan om familjeåterförening med en förälder som erkänts som flykting, att det kan antas att familjelivet kommer att (åter)upptas i medlemsstaten efter inresan på det sätt som krävs enligt fråga 2b)?

____________

1 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EUT L 251, 2003, s. 12).