Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 3 септември 2020 г. — Европейска заповед за арест срещу P; Друга страна в производството: Openbaar Ministerie.

(Дело C-412/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Amsterdam

Страни в главното производство

Европейска заповед за арест срещу: Р

Друга страна в производството: Openbaar Ministerie

Преюдициален въпрос

Допускат ли Рамково решение 2002/584/ПВР1 , член 19, параграф 1, втора алинея от Договора за Европейския съюз и/или член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз изпълняващият съдебен орган да изпълни издадената от съд европейска заповед за арест, ако този съд не отговаря на изискванията за ефективна съдебна защита и още към момента на издаването на европейската заповед за арест не е отговарял на тези изисквания, тъй като законодателството на издаващата държава членка не гарантира независимостта на този съд и не я е гарантирало още към момента на издаване на европейската заповед за арест?

____________

1     Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3).