Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 3.9.2020 – Eurooppalainen pidätysmääräys, jonka kohteena on P, muuna osapuolena Openbaar Ministerie

(asia C-412/20 PPU)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Amsterdam

Pääasian asianosainen

P

Muu osapuoli: Openbaar Ministerie

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko puitepäätös 2002/584/YOS,1 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta ja/tai Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toinen kohta tosiasiallisesti esteenä sille, että täytäntöönpaneva oikeusviranomainen panee täytäntöön eurooppalaisen pidätysmääräyksen, jonka on antanut tuomioistuin, kun tämä tuomioistuin ei täytä eikä myöskään enää eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisajankohtana täyttänyt tehokkaan oikeussuojan vaatimuksia, koska pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion lainsäädännössä ei taata tuomioistuimen riippumattomuutta, eikä sitä taattu myöskään enää eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisajankohtana?

____________

1 Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehty neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS - Tiettyjen jäsenvaltioiden lausumat puitepäätöksen tekemisestä (EYVL 2002, L 190, s. 1)