Language of document :

2020 m. rugsėjo 3 d. Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl P; kita bylos šalis: Openbaar Ministerie

(Byla C-412/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Europos arešto orderis, išduotas dėl: P

Kita bylos šalis: Openbaar Ministerie

Prejudicinis klausimas

Ar, vadovaujantis Pagrindų sprendimu 2002/584/TVR1 , Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio pirmos dalies antra pastraipa ir (arba) Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antra pastraipa, vykdančiajai teisminei institucijai draudžiama vykdyti teismo išduotą EAO, jei tas teismas neatitinka ir EAO išdavimo momentu nebeatitiko veiksmingos teisminės gynybos arba veiksmingos teisinės apsaugos reikalavimų, nes išduodančiosios valstybės narės įstatymai neužtikrina ir EAO išdavimo momentu nebeužtikrino to teismo nepriklausomumo?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).