Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 3. septembrī iesniedza Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) – Eiropas apcietināšanas orderis attiecībā uz P; otra lietas dalībniece: Openbaar Ministerie

(Lieta C-412/20)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Amsterdam

Pamatlietas puses

Eiropas apcietināšanas orderis attiecībā uz: P

Otra lietas dalībniece: Openbaar Ministerie

Prejudiciālais jautājums

Vai Pamatlēmumam 2002/584/TI 1 , Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 1. punktam un/vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta otrajai daļai faktiski ir pretrunā tas, ka izpildes tiesu iestāde izpilda Eiropas apcietināšanas orderi, kuru ir izsniegusi kāda tiesa, lai gan šī tiesa neatbilst noteiktajiem efektīvas tiesību aizsardzības tiesā nosacījumiem un tiem neatbilda jau Eiropas apcietināšanas ordera izdošanas brīdī, ciktāl izdevējas dalībvalsts tiesību akti negarantē šīs tiesas neatkarību un to vairs negarantēja jau Eiropas apcietināšanas ordera izdošanas brīdī?

____________

1 Padomes pamatlēmums (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV 2002, L 190, 1. lpp.).