Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Amsterdam (Nederländerna) den 3 september 2020 – Europeisk arresteringsorder utfärdad mot P, ytterligare part i förfarandet: Openbaar Ministerie

(Mål C-412/20)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Amsterdam (Nederländerna)

Parter i det nationella målet

Europeisk arresteringsorder utfärdad mot P

Ytterligare part i förfarandet: Openbaar Ministerie

Tolkningsfrågor

Utgör rambeslut 2002/584/RIF1 , artikel 19.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen och/eller artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna hinder för att den verkställande rättsliga myndigheten verkställer en europeisk arresteringsorder som har utfärdats av en domstol, trots att den domstolen inte uppfyller, och redan vid utfärdandet av den europeiska arresteringsordern inte uppfyllde, kraven på ett effektivt domstolsskydd på grund av att lagstiftningen i den utfärdande medlemsstaten inte garanterar den domstolens oavhängighet, och redan vid tidpunkten för utfärdandet av den europeiska arresteringsordern inte garanterade oavhängigheten?

____________

1 Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna – Uttalanden från vissa medlemsstater vid antagandet av rambeslutet (EGT L 190, 2002, s. 1).