Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 18 август 2020 г. — XY/Finanzamt V

(Дело C-394/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: XY

Ответник: Finanzamt V

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 63, параграф 1 и член 65 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба на държава членка относно събирането на данъка върху наследството, която по отношение на изчисляването на данъка предвижда, че при придобиването на находящи се на територията на страната недвижими имоти данъчното облекчение, което се приспада от облагаемата основа е в по-малък размер, когато към момента на смъртта му наследодателят и наследникът са имали местоживеене или обичайно местопребиваване в друга държава членка, от данъчното облекчение, което би било приложимо, ако към този момент поне единият от тях би имал местоживеене или обичайно местопребиваване в първата държава членка?

Трябва ли член 63, параграф 1 ДФЕС и член 65 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба на държава членка относно събирането на данъка върху наследството, която по отношение на изчисляването на данъка предвижда, че при придобиването на находящи се на територията на страната недвижими имоти свързаните със запазени части от наследството задължения не подлежат на приспадане, когато към момента на смъртта му наследодателят и наследникът са имали местоживеене или обичайно местопребиваване в друга държава членка, при положение че тези задължения биха подлежали на приспадане в пълен размер от стойността на придобитото имущество в случай на смърт, ако към момента на смъртта на наследодателя поне един от двамата — наследодателят или наследникът — би имал местоживеене или обичайно местопребиваване в първата държава членка?

____________