Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 18. srpna 2020 – XY v. Finanzamt V

(Věc C-394/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: XY

Žalovaný: Finanzamt V

Předběžné otázky

Musí být čl. 63 odst. 1 a článek 65 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě členského státu o výběru dědické daně, která ohledně výpočtu daně stanoví, že nezdanitelná částka ze zdaňovacího základu je v případě nabytí pozemků nacházejících se v tuzemsku, pokud zůstavitel v době svého úmrtí a dědic k tomuto okamžiku měli bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, nižší než nezdanitelná částka, která by se použila, pokud by alespoň jeden z nich měl v této době bydliště nebo místo obvyklého pobytu v prvně uvedeném členském státě?

Musí být čl. 63 odst. 1 a článek 65 SFEU vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě členského státu o výběru dědické daně, která ohledně výpočtu daně stanoví, že závazky z povinných dílů v případě nabytí pozemků nacházejících se v tuzemsku, pokud zůstavitel v době svého úmrtí a dědic k tomuto okamžiku měli bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, nejsou odpočitatelné, zatímco by tyto závazky byly od hodnoty nabytí z důvodu smrti odpočitatelné v plném rozsahu, pokud by alespoň zůstavitel nebo dědic měli v době úmrtí zůstavitele bydliště nebo místo obvyklého pobytu v prvně uvedeném členském státě?

____________