Language of document : ECLI:EU:C:2020:893

POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU

z dnia 30 października 2020 r.(*)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Artykuł 170a § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Brak wniosku o przyjęcie odwołania do rozpoznania – Niedopuszczalność odwołania

W sprawie C‑425/20 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 8 września 2020 r.,

Welmax + sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Poznaniu (Polska), którą reprezentował  M. Machyński, radca prawny,

wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną postępowania jest:

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),

strona pozwana w pierwszej instancji,

WICEPREZES TRYBUNAŁU,

wydaje następujące

Postanowienie

1        W odwołaniu Welmax + sp. z o.o. sp. k. wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 lipca 2020 r., Welmax +/EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax) (T‑305/19, EU:T:2020:327, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), na mocy którego Sąd oddalił skargę tej spółki na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 marca 2019 r. (sprawa R 2245/2018‑5) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Valmex Medical Imaging a Welmax +.

2        Niniejsze odwołanie jest objęte zakresem stosowania art. 58a statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej „statutem”).

3        Z art. 170a § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem wynika, że w sytuacjach, o których mowa w art. 58a statutu, wnoszący odwołanie załącza do odwołania wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania, w którym wyjaśnia, jakiej kwestii istotnej dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii ono dotyczy i który zawiera wszystkie niezbędne elementy, aby umożliwić Trybunałowi rozstrzygnięcie tego wniosku. W braku takiego wniosku wiceprezes Trybunału uznaje odwołanie za niedopuszczalne.

4        W niniejszej sprawie zaskarżony wyrok został doręczony wnoszącej odwołanie w dniu 9 lipca 2020 r., a odwołanie od niego wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 8 września 2020 r.

5        W dniu 11 września 2020 r. wnosząca odwołanie została wezwana przez sekretariat Trybunału do usunięcia braków odwołania poprzez złożenie przed upływem terminu do wniesienia odwołania, upływającego w dniu 21 września 2020 r., po pierwsze, wniosku, o którym mowa w art. 170a § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem, oraz po drugie, zwięzłego przedstawienia powołanych zarzutów i argumentów prawnych, wymaganego przez art. 168 § 1 lit. d) tego regulaminu, oraz informacji dotyczącej daty doręczenia wnoszącej odwołanie zaskarżonego wyroku.

6        Wnosząca odwołanie nie złożyła wniosku o przyjęcie odwołania do rozpoznania w wyznaczonym terminie. Wniosek ten, zwięzłe przedstawienie zarzutów i argumentów prawnych oraz informacje dotyczące doręczenia wnoszącej odwołanie zaskarżonego wyroku wpłynęły do Trybunału dopiero w dniu 25 września 2020 r.

7        W konsekwencji na podstawie art. 170a § 1 zdanie ostatnie regulaminu postępowania odwołanie należy odrzucić jako niedopuszczalne.

 W przedmiocie kosztów

8        Zgodnie z art. 137 regulaminu postępowania, który znajduje zastosowanie do postępowania odwoławczego na mocy art. 184 § 1 tego regulaminu, Trybunał orzeka o kosztach w postanowieniu kończącym postępowanie.

9        Ponieważ niniejsze postanowienie zostało wydane przed doręczeniem odwołania drugiej stronie postępowania, a w konsekwencji, zanim mogła ona ponieść koszty, należy orzec, że wnosząca odwołanie pokrywa własne koszty.

Z powyższych względów wiceprezes Trybunału postanawia, co następuje:

1)      Odwołanie zostaje odrzucone jako niedopuszczalne.

2)      Welmax + sp. z o.o. sp. k. zostaje obciążona kosztami postępowania.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 30 października 2020 r.

Sekretarz 

 

Wiceprezes

A. Calot Escobar

 

R. Silva de Lapuerta


*      Język postępowania: polski.