Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Wien (Østrig) den 14. september 2020 – ZK

(Sag C-432/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Wien

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ZK

Sagsøgt myndighed: Landeshauptmann von Wien

Præjudicielle spørgsmål

1.    Skal artikel 9, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/109/EF 1 fortolkes således, at en fastboende tredjelandsstatsborgers – nok så kortvarige – fysiske ophold på Fællesskabets område i en periode på tolv på hinanden følgende måneder udelukker fortabelse af status som fastboende tredjelandsstatsborger i henhold til denne bestemmelse?

2.    Såfremt Domstolen besvarer det første spørgsmål benægtende: Hvilke kvalitative og/eller kvantitative krav skal ophold på Fællesskabets område i en periode på tolv på hinanden følgende måneder opfylde for at udelukke fortabelse af status som fastboende tredjelandsstatsborger? Udelukker ophold i en periode på tolv på hinanden følgende måneder på Fællesskabets område kun fortabelse af status som fastboende tredjelandsstatsborger, hvis den pågældende tredjelandsstatsborger i denne periode havde sit sædvanlige opholdssted eller midtpunktet for sine livsinteresser på Fællesskabets område?

3.    Er bestemmelser i medlemsstaternes retsordener, hvorefter en tredjelandsstatsborger fortaber sin status som fastboende udlænding, når en sådan tredjelandsstatsborger ganske vist har opholdt sig på Fællesskabets område i en periode på tolv på hinanden følgende måneder, men hverken har haft sit sædvanlige opholdssted eller midtpunktet for sine livsinteresser dér, forenelige med artikel 9, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/109/EF?

____________

1     Rådets direktiv 2003/109/EF af 25.11.2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EUT 2004, L 16, s. 44).