Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien (Rakúsko) 14. septembra 2020 – ZK

(vec C-432/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: ZK

Žalovaný orgán: Landeshauptmann von Wien

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 9 ods. 1 písm. c) smernice 2003/109/ES1 vykladať v tom zmysle, že akýkoľvek, hoci aj krátkodobý, fyzický pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na dlhodobý pobyt na území Spoločenstva počas obdobia dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov vylučuje stratu právneho postavenia štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na dlhodobý pobyt podľa tohto ustanovenia?

2.    Ak by Súdny dvor odpovedal záporne na prvú otázku: aké kvalitatívne a/alebo kvantitatívne požiadavky musia spĺňať pobyty na území Spoločenstva počas obdobia dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov, aby sa vylúčila strata právneho postavenia štátneho príslušníka tretej krajiny s právom na dlhodobý pobyt? Vylučujú pobyty počas obdobia dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov na území Spoločenstva stratu právneho postavenia štátneho príslušníka tretej krajiny s právom na dlhodobý pobyt len v tom prípade, ak mali dotknutí štátni príslušníci tretej krajiny počas tohto obdobia svoj obvyklý pobyt alebo centrum svojich životných záujmov na území Spoločenstva?

3.    Sú s článkom 9 ods. 1 písm. c) smernice 2003/109/ES zlučiteľné také ustanovenia právnych predpisov členských štátov, ktoré predpokladajú stratu právneho postavenia štátneho príslušníka tretej krajiny s právom na dlhodobý pobyt, ak sa takíto štátni príslušníci tretej krajiny počas obdobia dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov síce zdržiavali na území Spoločenstva, avšak nemali tu ani svoj obvyklý pobyt, ani centrum svojich životných záujmov?

____________

1 Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 2004, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272).