Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wien (Avstrija) 14. septembra 2020 – ZK

(Zadeva C-432/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Wien

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: ZK

Toženi organ: Landeshauptmann von Wien

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 9(1)(c) Direktive 2003/109/ES1 razlagati tako, da vsaka fizična prisotnost, pa naj bo še tako kratka, državljana tretje države, ki je rezident za daljši čas, na ozemlju Skupnosti v obdobju 12 zaporednih mesecev izključuje izgubo statusa državljana tretje države, ki je rezident za daljši čas, na podlagi te določbe?

2.    Če je odgovor Sodišča na prvo vprašanje nikalen: katere kvalitativne in/ali kvantitativne zahteve morajo izpolnjevati bivanja na ozemlju Skupnosti v obdobju 12 zaporednih mesecev, da izključujejo izgubo statusa državljana tretje države, ki je rezident za daljši čas? Ali bivanja na ozemlju Skupnosti v obdobju 12 zaporednih mesecev izključujejo izgubo statusa državljana tretje države, ki je rezident za daljši čas, samo, če so imeli zadevni državljani tretjih držav v tem obdobju na ozemlju Skupnosti svoje običajno prebivališče ali svoje središče življenjskih interesov?

3.    Ali so določbe v pravnih ureditvah držav članic o izgubi statusa državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas, če so bili taki državljani tretjih držav v obdobju 12 zaporednih mesecev sicer prisotni na ozemlju Skupnosti, vendar tam niso imeli niti svojega običajnega prebivališča niti svojega središča življenjskih interesov, skladne s členom 9(1)(c) Direktive 2003/109/ES?

____________

1 Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL 2004, L 16, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 19 zvezek 006 str. 272 - 281).