Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Wien (Österrike) den 14 september 2020 – ZK

(Mål C-432/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Wien

Parter i det nationella målet

Klagande: ZK

Motpart: Landeshauptmann von Wien

Tolkningsfrågor

1.     Ska artikel 9.1 c i direktiv 2003/109/EG1 tolkas på så sätt att varje period, även om den är kort, som varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare vistas fysiskt på gemenskapens territorium under en period om tolv månader i följd medför att de inte förlorar sin ställning som varaktigt bosatta enligt denna bestämmelse?

2.    Om domstolen besvarar den första frågan nekande: Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa krav ska vistelser på gemenskapens territorium under en period om tolv månader i följd uppfylla för att en varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare inte ska förlora sin ställning som varaktigt bosatt? Är det endast när den berörda tredjelandsmedborgaren har vistats stadigvarande eller har haft sina huvudsakliga intressen på gemenskapens territorium under tolv månader i följd som vistelser under denna period på gemenskapens territorium medför att ställning som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare inte går förlorad?

3.    Är bestämmelser i medlemsstaternas rättsordningar enligt vilka varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare förlorar sin ställning som varaktigt bosatta, om sådana tredjelandsmedborgare under en period om tolv månader i följd visserligen har vistats på gemenskapens territorium, men varken vistades stadigvarande eller hade sina huvudsakliga intressen där, förenliga med artikel 9.1 c i direktiv 2003/109/EG?

____________

1 Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, 2004, s. 44).