Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 4 септември 2020 година – наказателно производство срещу MM

(Дело C-414/20)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Подсъдим:

MM

Преюдициалн въпрос

Съответен ли е на чл.6 ал.1 от Рамково решение 2002/584 национален закон, съобразно който европейската заповед за арест и националният акт, въз основа на който тя е издадена, се издават само от прокурора, без възможност съдът да вземе участие или да упражни предварителен или последващ контрол.

Съответна ли е на чл.8 ал.1 б.”в” от Рамково решение 2002/584 европейска заповед за арест, която е издадена въз основа на акта за привличане на търсеното лице като обвиняем, без този акт да се отнася до задържането му.

При отрицателен отговор: Когато при издаването и контрола върху европейска заповед за арест не се допуска участие на съдебна юрисдикция и също така тя е издадена въз основа на национален акт, който не предвижда задържане, но при все това тази европейска заповед за арест бъде реално изпълнена и търсеното лице предадено, то следва ли на търсеното лице да се предостави ефективно правно средство за защита в рамките на същото наказателно производство, в което е издадена тази европейска заповед за арест. Следва ли ефективното правно средство за защита да представлява поставянето на търсеното лице в такова положение, в което би се намирало, ако нарушението не е било извършено.

____________