Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av des Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 4 september 2020 – Brottmål mot MM

(Mål C-414/20 PPU)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

MM

Tolkningsfrågor

Ska artikel 6.1 i rambeslut 2002/584 tolkas så, att den utgör hinder mot nationell lagstiftning som innebär att ett beslut om att utfärda en europeisk arresteringsorder, samt det beslut som ligger till grund för arresteringsordern, endast kan antas av åklagare, utan möjlighet för en domstol att delta i förfarandet eller ompröva dessa beslut, vare sig på förhand eller i efterhand?

Är en europeisk arresteringsorder som har utfärdats på grundval av ett beslut om att väcka åtal mot den eftersökta personen, utan att detta beslut innebär att personen ska frihetsberövas, förenlig med artikel 8.1 c i rambeslut 2002/584?

För det fall att den frågan ska besvaras nekande, om en europeisk arresteringsorder verkställs och den eftersökta personen överlämnas, trots att en domstol varken har deltagit i utfärdandet av arresteringsordern eller har prövat dess lagenlighet, samt att arresteringsordern har utfärdats på grundval av ett nationellt beslut som inte innebär att den eftersökta personen ska frihetsberövas, ska den eftersökta personen tillerkännas en rätt till ett effektivt rättsmedel inom ramen för samma straffrättsliga förfarande som låg till grund för utfärdandet av den europeiska arresteringsordern? Innebär rätten till ett effektivt rättsmedel att den eftersökta personen ska försättas i den situation som skulle ha förelegat om den aktuella rättsstridigheten inte hade ägt rum?

____________