Language of document :

Žalba koju je 5. lipnja 2020. podnio Giorgio Armani SpA protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 26. ožujka 2020. u predmetu T-653/18, Armani protiv EUIPO-a

(predmet C-239/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Giorgio Armani SpA (zastupnik: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, abogada)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Rješenjem od 30. rujna 2020. Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je odlučio da se žalba ne dopušta i naložio žalitelju snošenje vlastitih troškova.

____________