Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 5. jūnijā Giorgio Armani SpA iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 26. marta spriedumu lietā T-653/18 Armani/EUIPO

(Lieta C-239/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Giorgio Armani SpA (pārstāvis: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2020. gada 30. septembra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________