Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 12. září 2020 Carlo Tognoli a dalšími proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 3. července 2020 ve spojených věcech T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19 až T-462/19, T-464/19, T-469/19 a T-477/19, Tognoli a další v. Parlament

(Věc C-431/20 P)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Carlo Tognoli, Emma Allione, Luigi Alberto Colajanni, Claudio Martelli, Luciana Sbarbati, Carla Dimatore, jakožto dědička po Mariu Rigovi, Roberto Speciale, Loris Torbesi, jakožto dědic po Eugeniu Melandrim, Luciano Pettinari, Pietro Di Prima, Carla Barbarella, Carlo Alberto Graziani, Giorgio Rossetti, Giacomo Porrazzini, Guido Podestà, Roberto Barzanti, Rita Medici, Aldo Arroni, Franco Malerba, Roberto Mezzaroma (zástupci: M. Merola, L. Florio, advokáti)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelé“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil napadené usnesení a věc vrátil zpět Tribunálu k rozhodnutí ve věci samé;

uložil Parlamentu náhradu nákladů v řízení o kasačním opravném prostředku a rozhodl, že o nákladech v řízení před Tribunálem bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelé se na základě článku 256 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie domáhají zrušení usnesení Tribunálu Evropské unie (osmého senátu) vydaného dne 3. července 2020, oznámeného dne 3. července 2020 ve spojených věcech T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19 až T-462/19, T-464/19, T-469/19 a T-477/19, které prohlásilo jejich žaloby za zjevně nepřípustné.

V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelé namítají nesprávné právní posouzení při kvalifikaci napadeného aktu jako aktu, který nemá právní účinky ve smyslu článku 263 SFEU. Toto nesprávné právní posouzení vyplývá z neexistence právního základu pro posouzení, že akt je prozatímní a z nezohlednění jeho právních účinků vůči jeho adresátům. Napadený akt měl totiž okamžité právní účinky vůči navrhovatelům, čímž je zbavil podstatné části jejich důchodových nároků.

V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelé uplatňují nesprávné právní posouzení ve vztahu k výkladu a použití článku 86 jednacího řádu Tribunálu v rozporu s jeho účelem a efektivitou. Účelem tohoto ustanovení je totiž zamezit zbytečnému nárůstu počtu žalob. Mimoto se Tribunál tím, že prohlásil, že žaloba a návrh na úpravu žaloby jsou nepřípustné, dopustil druhého nesprávného právního posouzení, což má paradoxně za následek, že navrhovatelé jsou zbaveni soudní ochrany.

V rámci třetího důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelé uplatňují dvě procesní vady, které podle jejich názoru vedou ke zrušení usnesení, a to zejména: porušení zásady kontradiktornosti a nesprávné právní posouzení při použití článku 126 jednacího řádu Tribunálu.

Co se týče prvního hlediska, navrhovatelům nebyla dána možnost odpovědět na námitku nepřípustnosti Evropského parlamentu týkající se návrhu na úpravu žaloby. Mimoto přístup Tribunálu je umocněn jeho rozhodnutím, že druhá výměna spisů nebyla nezbytná a tím, že nenařídil konání jednání, čímž navrhovatele zbavil možnosti vyjádřit jejich postoj k námitce nepřípustnosti týkající se návrhu na úpravu žaloby, přestože navrhovatelé předložili v tomto smyslu formální žádost.

Mimoto rozporná procesní rozhodnutí Tribunálu naznačují, že nepřípustnost žaloby nebyla ihned jasná a nepochybná, a tedy zjevná ve smyslu článku 126 jednacího řádu Tribunálu. Nebyly tudíž naplněny požadavky stanovené pro použití tohoto ustanovení.

____________