Language of document :

Recurs introdus la 12 septembrie 2020 de Carlo Tognoli și alții împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a opta) din 3 iulie 2020 în cauzele conexe T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19-T-462/19, T-464/19, T-469/19 și T-477/19, Tognoli și alții/Parlamentul

(Cauza C-431/20 P)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurenți: Carlo Tognoli, Emma Allione, Luigi Alberto Colajanni, Claudio Martelli, Luciana Sbarbati, Carla Dimatore, în calitate de moștenitoare a lui Mario Rigo, Roberto Speciale, Loris Torbesi, în calitate de moștenitoare a lui Eugenio Melandri, Luciano Pettinari, Pietro Di Prima, Carla Barbarella, Carlo Alberto Graziani, Giorgio Rossetti, Giacomo Porrazzini, Guido Podestà, Roberto Barzanti, Rita Medici, Aldo Arroni, Franco Malerba, Roberto Mezzaroma (reprezentanți: M. Merola, L. Florio, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European

Concluziile recurenților

Anularea ordonanței atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului;

Obligarea Parlamentului la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii în recurs și soluționarea odată cu fondul a cererii privind cheltuielile de judecată aferente procedurii în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Recurenții solicită anularea, în temeiul articolului 256 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 56 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Ordonanței Tribunalului Uniunii Europene (Camera a opta) pronunțate la 3 iulie 2020 și notificate la 3 iulie 20202 în cauzele conexe T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19-T-462/19, T-464/19, T-469/19 e T-477/19, prin care acțiunile acestora au fost declarate vădit inadmisibile.

Prin intermediul primului motiv de recurs, recurenții invocă o eroare de drept în calificarea actului atacat drept un act care nu produce efecte juridice, în sensul articolului 263 TFUE. Eroarea rezultă din lipsa unui temei juridic pentru a considera actul ca fiind provizoriu și din neluarea în considerare a efectelor sale juridice față de destinatari. Actul atacat a produs de fapt imediat efecte juridice față de recurenți, privându-i de o parte consistentă a drepturilor lor la pensie.

Prin intermediul celui de al doilea motiv de recurs, recurenții invocă o eroare de drept privind interpretarea și aplicarea articolului 86 din Regulamentul de procedură al Tribunalului în sens contrar finalității și caracterului efectiv al acestuia. Această dispoziție urmărește de fapt evitarea multiplicării inutile a acțiunilor. În plus, Tribunalul, declarând inadmisibile atât acțiunea, cât și memoriul în adaptare, a săvârșit o a doua eroare de drept, care are drept efect, în mod paradoxal, privarea recurenților de protecție jurisdicțională.

Prin intermediul celui de al treilea motiv de recurs, recurenții invocă două erori de procedură, care ar trebui să conducă la anularea ordonanței, și anume: încălcarea principiului contradictorialității și o eroare de drept în aplicarea articolului 126 din Regulamentul de procedură al Tribunalului.

Referitor la primul aspect, recurenților nu li s-a dat posibilitatea de a răspunde la excepția de inadmisibilitate ridicată de Parlamentul European privind memoriul în adaptarea acțiunii. Mai mult, comportamentul Tribunalului este agravat de faptul că a decis că nu era necesar un al doilea schimb de memorii și nici nu a convocat ședința de audiere a pledoariilor, privând recurenții de posibilitatea de a-și exprima propria poziție cu privire la excepția de inadmisibilitate privind memoriul în adaptare, în pofida faptului că aceștia prezentaseră o cerere formală în acest sens.

În plus, alegerile procesuale contradictorii ale Tribunalului indică faptul că inadmisibilitatea acțiunii nu era imediat clară și neîndoielnică, așadar vădită în sensul articolului 126 din Regulamentul de procedură al Tribunalului. Prin urmare, lipseau cerințele prevăzute pentru aplicarea acestei norme.

____________