Language of document :

Odvolanie podané 12. septembra 2020: Carlo Tognoli a iní proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 3. júla 2020 v spojených veciach T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19 až T-462/19, T-464/19, T-469/19 a T-477/19, Tognoli a i./Parlament

(vec C-431/20 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolatelia: Carlo Tognoli, Emma Allione, Luigi Alberto Colajanni, Claudio Martelli, Luciana Sbarbati, Carla Dimatore, in qualità di erede di Mario Rigo, Roberto Speciale, Loris Torbesi, in qualità di erede di Eugenio Melandri, Luciano Pettinari, Pietro Di Prima, Carla Barbarella, Carlo Alberto Graziani, Giorgio Rossetti, Giacomo Porrazzini, Guido Podestà, Roberto Barzanti, Rita Medici, Aldo Arroni, Franco Malerba, Roberto Mezzaroma (v zastúpení: M. Merola, L. Florio, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľov

Odvolatelia navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie a vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie vo veci samej;

uložil Parlamentu povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania a rozhodol, že o trovách konania pred Všeobecným súdom sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolatelia navrhujú v zmysle článku 256 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie zrušenie uznesenia Všeobecného súdu Európskej únie (ôsma komora) vydané 3. júla 2020, oznámené 3. júla 2020 v spojených veciach T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19 až T-462/19, T-464/19, T-469/19 a T-477/19, ktorým boli ich žaloby vyhlásené za zjavne neprípustné.

V prvom odvolacom dôvode odvolatelia tvrdia, že došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu pri kvalifikácii napadnutého aktu ako aktu, ktorý nemá právne účinky v zmysle článku 263 ZFEÚ. Toto nesprávne posúdenie vyplýva z neexistencie právneho základu na kvalifikovanie aktu ako dočasného a z chýbajúceho posúdenia jeho právnych účinkov voči jeho adresátom. Napadnutý akt mal totiž okamžité právne účinky voči odvolateľom, čím ich zbavil podstatnej časti ich práva na dôchodok.

V druhom odvolacom dôvode odvolatelia tvrdia, že došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, pokiaľ ide o výklad a uplatnenie článku 86 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu v rozpore s jeho účelom a efektivitou. Účelom tohto ustanovenia je totiž predísť zbytočnému znásobovaniu podaní. Všeobecný súd sa navyše tým, že vyhlásil za neprípustnú tak žalobu, ako aj návrh na úpravu žaloby, dopustil druhého nesprávneho právneho posúdenia, čo má paradoxne za následok, že navrhovatelia sú zbavení práva na účinnú súdnu ochranu.

V treťom odvolacom dôvode odvolatelia uplatňujú dve procesnoprávne chyby, ktoré vedú k zrušeniu uznesenia, a to najmä: porušenie zásady kontradiktórnosti a nesprávne právne posúdenie pri uplatnení článku 126 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

V rámci prvej chyby nebolo odvolateľom umožnené odpovedať na námietku neprípustnosti Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o návrh na úpravu žaloby. Navyše konanie Všeobecného súdu je zaťažené tým, že rozhodol, že nie je nevyhnutná druhá výmena vyjadrení a nenariadil pojednávanie, čím zbavil odvolateľov možnosti vyjadriť svoje stanovisko k námietke neprípustnosti v súvislosti s návrhom na úpravu žaloby, napriek tomu, že odvolatelia podali v tomto zmysle formálnu žiadosť.

Navyše rozporné procesné rozhodnutia Všeobecného súdu naznačujú, že neprípustnosť žaloby nebola hneď jasná a nepochybná, to znamená zjavná v zmysle článku 126 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu. V dôsledku toho neboli splnené požiadavky na uplatnenie tohto ustanovenia.

____________