Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 26 marca 2020 r. w sprawie T-654/18, Armani / EUIPO,wniesione w dniu 5 czerwca 2020 r. przez Giorgio Armani SpA

(Sprawa C-240/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Giorgio Armani SpA (przedstawiciel: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, abogada)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 30 września 2020 r. Trybunał (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył wnoszącego odwołanie własnymi kosztami.

____________