Language of document :

Преюдициално запитване от Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Германия), постъпило на 7 септември 2020 г. — TR

(Дело C-416/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: TR

Ответник: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Преюдициален въпрос

При решения относно екстрадиция на задочно осъдено лице от държава — членка на Европейския съюз, в друга държава членка с цел изпълнение на наказание, трябва ли разпоредбите на Директива 2016/3431 , и по-специално членове 8 и 9 от нея, да се тълкуват в смисъл, че допустимостта на екстрадицията, по-специално в т.нар. случай на укриване, зависи от това дали отправилата искането държава е спазила предвидените в тази директива изисквания?

____________

1 Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 2016 г., стр. 1).