Language of document :

2020 m. rugsėjo 7 d. Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TR

(Byla C-416/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas asmuo: TR

Kita šalis: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Prejudicinis klausimas

Ar tuo atveju, kai baudžiamojo persekiojimo tikslais yra priimti sprendimai dėl in absentia nuteisto asmens ekstradicijos iš vienos Europos Sąjungos valstybės narės į kitą valstybę narę, Direktyvos (ES) 2016/3431 nuostatas, ypač jos 8 ir 9 straipsnius, reikia aiškinti taip, kad ekstradicijos leistinumas (ypač vadinamuoju slapstymosi atveju) priklauso nuo to, ar prašančioji valstybė atitinka direktyvoje nustatytas sąlygas?

____________

1 2016 m. kovo 9  d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo (OL L 65, 2016, p. 1).