Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 7. septembrī iesniedza Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Vācija) – TR

(Lieta C-416/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Persona, kuras nodošana ir lūgta: TR

Otra lietas dalībniece: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Prejudiciālie jautājumi

Vai, pieņemot lēmumus par aizmuguriski notiesātas personas izdošanu kriminālvajāšanai no kādas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu dalībvalsti, Direktīvas 2016/343 1 tiesību normas, it īpaši tās 8. un 9. pants, ir jāinterpretē tādējādi, ka izdošanas pieļaujamība, it īpaši tā saucamajā bēgšanas gadījumā, ir atkarīga no tā, vai lūguma iesniedzēja valsts ir izpildījusi direktīvā minētos nosacījumus?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV 2016, L 65, 1. lpp.).