Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Nemčija) 7. septembra 2020 – TR

(Zadeva C-416/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Obdolženec: TR

Druga stranka: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe Direktive 2016/3431 , zlasti njenih členov 8 in 9, v okviru odločanja, ali naj ena država članica Evropske unije obsojeno osebo, ki na sojenju ni bila navzoča, zaradi kazenskega pregona preda drugi državi članici, razlagati tako, da je dopustnost predaje – zlasti v tako imenovanem primeru bega – odvisna od tega, ali država prosilka izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta direktiva?

____________

1 Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL 2016, L 65, str. 1).