Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tyskland) den 7 september 2020 – TR

(Mål C-416/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Tilltalad: TR

Annan rättegångsdeltagare: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Tolkningsfråga

Ska bestämmelserna i direktiv 2016/343,1 särskilt artiklarna 8 och 9 i direktivet, vid beslut om utlämnande för lagföring av en person som dömts i sin frånvaro från en av Europeiska unionens medlemsstater till en annan medlemsstat, tolkas så, att frågan huruvida en utlämning är tillåten – i synnerhet i en situation där den misstänkte har avvikit – beror på om den anmodande staten uppfyller de krav som anges i direktivet?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 2016, s. 1).