Language of document :

Arrest van het Gerecht van 23 september 2020 – BASF/Commissie

(Zaak T-472/19)1

„Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die ethylesters van omega 3-vetzuren bevatten – Wijziging in de voorwaarden van de vergunning – Artikel 116, eerste alinea, van richtlijn 2001/83/EG – Kennelijk onjuiste beoordeling – Evenredigheid”

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: BASF AS (Oslo, Noorwegen) (vertegenwoordigers: E. Wright, barrister en H. Boland, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Haasbeek en A. Sipos, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van uitvoeringsbesluit C(2019) 4336 final van de Commissie van 6 juni 2019 betreffende de overeenkomstig artikel 31 van richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad verleende vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die ethylesters van omega 3-vetzuren bevatten, bestemd zijn voor oraal gebruik en dienen ter preventie na een hartinfarct

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

BASF AS wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.

____________

1     PB C 305 van 9.9.2019.